Двустранно дистализиране на молари

Дистализирането на моларите е ортодонтска процедура, която се прави за увеличаване периметъра на зъбната дъга в задните сегменти. Горните молари се придвижват дистално и се коригират клас II съотношенията при моларите. Използва се постигнатото място за подреждане на зъби в средния или фронтален сегмент.

Дистализиране и изправяне на молари

Често при смяна на млечните с постоянни зъби се наблюдава медиализиране на задностоящите зъби и намаляване на мястото в дъгата за най-късно пробиващите постоянни зъби, а това обикновено са канините в горна челюст и вторите премолари в долна челюст.

Изтегляне на ретениран долен втори молар

Ретенцията на долни втори молари се дължи най-често на проблем с локализацията и развитието на зародишите на долните мъдреци. Не пробилите или не пълно пробилите долни втори молари нямат контакт с вторите молари от горна челюст.

Комплексно ортодонтско-протетично лечение

Много пациенти изпитват панически страх от денталната медицина и още в млада възраст губят голяма част от зъбите си, поради не ходене на зъболекар и адекватно поддържане на оралното си здраве. Загубата на голям брои зъби, особенно в страничните сегменти нарушава дъвкателната ефективност, смущава говора и променя естетиката на лицета.

Лечение на множествена хиподонтия

Ортодонтският феномен на липсващи зъбни зародиши се нарича хиподонтия, ако тя обхваща по-голям брой зъби, се нарича множествена или олигодонтия. Пациентите с множествена хиподонтия имат недоразвитие на алвеоларния гребен в засегнатия участък. ако деформацията не е лекувана и косторезорбцията на афункционалната зона е напреднала.

Лечение на прогения

Прогенията е деформация засягаща оклузалните съотношения между челюстите в предно-задна посока. Проблемът най-често е генетично детерминиран, което го прави труден за контролиране и лечение. Нарушеното съотношение между челюстите може да се дължи на по-голяма по размер и изнесена напред долна челюст, на недоразвита и разположена назад горна челюст или комбинация от двете.

Лечение на свръхбройни зъби и ретенирани зъби

Лечение на свръхбройни зъби и ретенирани зъби Увеличеният брой зъби извън нормалния набор за човека (32 в постоянно съзъбие и съответно 20 за временно съзъбие) наричаме хиперодонтия. Те се формират и залагат от зъбната ламина, чрез разцепване на две и развитие на два зародиша. Свръхброините зъби могат да причинят различни нарушения, включително персистиране на временните…

Лечение при одонтома и транспозиция на зъби

Оdontoma се определя като доброкачествена одонтогенен тумор и хирургичен проблем, който се открива често при ортодонтски преглед. С описаният клиничен случай искаме да покажем проблема в зъбното развитие и възникващата от това ортодонтска деформация.

Лечение с Pendulum и лингвални брекети

Представяме клиничен случай лекуван с лингвална техника в късно смесено съзъбие след дистализиране.

Планът на ортодонтското лечение включваше: двустранно дистализиране на молари в горна челюст с цел увеличаване периметъра на зъбната дъга; нивелиране на зъбите в горна и долна челюст и корегиране на дисталната оклузия.

Лечение с Pendulum при отклонена средна линия

При ранна екстракция на временните канини се освобождава място в зъбната дъга, което се заема от задностоящите зъби и от вече пробилите резци. В този период зародиша на постоянния канин е високо в коста и не възпрепятства движенията на вече пробилите зъби.

Лечение с лингвални брекети при хиподонтия

Хиподонтията, когато е във фронталния участък се открива сравнително рано в периода на развитие на съзъбието. Много често това е времето на пуберитетният период, когато суетата надделява над търпението за едно по-дълго лечение и се предприемат протетични възстановявания на липсващите зъби без за тях да е осигурено достатъчно място, без да са нормализирани оклузалните съотношения, без да е преключило цялостното развитие на лицево-челюстната област.