Най-често използвани апарати в нашата практика

Апарати за постигане на място в горната зъбна дъга

Успешните ортодонтски лечения са тези, които постигат ортогнатно подреждане на зъбите и оклузията и са добър отговор на пациентските функционални и естетични очаквания. Най-често тези пациентски желания за добро лечение са свързани с това, лечението да протече без вадене на зъби и без да се виждат апаратите. В хода на лечението пациентите често установяват, че не желаят да се включват активно и ако е възможно апаратите сами да си свършат работата. Тези тенденции на съвремието водят и до развитие на ортодонтски техники и подходи за дистализиране на горни молари, особенно при лечението на зъбен клас II малоклузии.

Дистализирането на моларите е ортодонтски метод, който се прилага за увеличаване периметъра на зъбната дъга в задните сегменти. Горните молари се придвижват дистално, за да се коригират клас II съотношенията при моларите и за да се спечели място в средните сегменти за подреждане или ретракция на фронталните зъби. Ортодонтите постоянно търсят възможности за корекция на малоклузиите с ползване на безекстракционни методи и подходящи за това апарати. Предлагани са различни начини за лечение, но повечето от тях изискват активното участие на пациента. Това негово участие е задължително при ползване на ЕОА (екстраорални апарати – ползват се нощно време, като се поставя на главата шапка, която се свързва с апарат вътре в устата), за дистализиране на горни молари или ретракция на горна челюст.

В нашата практика за постигане на този ефект се използва апарата Pendulum. Апаратът и неговото действие е добре проучен от доц. Йорданова и описан в десетки статии и дисертацията й.

Апарати за постигане на място в горната зъбна дъгаАпарати за постигане на място в горната зъбна дъгаАпарати за постигане на място в горната зъбна дъга

Как постига място в дъгата апаратът Pendulum?

При pendulum се използва за опорна зона небцето и премоларите, а се дистализират (оттласкват назад) моларите. При Pendulum силата, произлиза от активирането на ТМА (титан-молибденови дъги) пружини, които са предварително огънати и ажустирани пасивни по модела от пациента. ТМА пружината произвежда продължителна и постоянна по големина сила през периода на активно действие на апарат. Възможно е ползването на апарата както в смесено съзъбие, така и след пробива на вторите горни молари.

Това прави апаратът Pendulum с големи възможности, не зависещи от възрастта на пациента.

Търсеният ефект на освободено място от 3-5 мм. се постига за период средно 5-6 месеца.

Установеният от нас среден размер на полученото дистализиране от 4,64 мм. при първите горни молари се доближава до размера на мястото, което се осигурява в зъбната дъга от екстракция на премолар. Познаването на биомеханиката на апарата и добрия контрол от страна на лечителя водят до минимализиране на контра ефекта в опорната зона – получава се медиализиране при първи премолар от 0,56 мм.

Как постига място в дъгата апаратът Pendulum?Как постига място в дъгата апаратът Pendulum?Как постига място в дъгата апаратът Pendulum?Как постига място в дъгата апаратът Pendulum?

На каква възраст и в какво съзъбие можем да се лекуваме с апарата Pendulum?

Апаратът M-Pendulum е добре приложим в стабилно смесено съзъбие и постоянно съзъбие. Резултатът от дистализирането не зависи от броя на пробилите и налични молари. Времето за постигане на желания клиничен резултат е около 6 месеца, което за едно ортодонтско лечение е малък период за този добър резултат (съотнесено с действието на други дистализиращи апарати).

На каква възраст и в какво съзъбие можем да се лекуваме с апарата Pendulum?На каква възраст и в какво съзъбие можем да се лекуваме с апарата Pendulum?На каква възраст и в какво съзъбие можем да се лекуваме с апарата Pendulum?На каква възраст и в какво съзъбие можем да се лекуваме с апарата Pendulum?

С Pendulum се неутрализира ефекта на стесняване зъбната дъга в областта на моларите и дори може да се постигне разширение в тази зона, чрез активиране на компенсаторните извивки – отчетено разширение от 1,33мм. Това води до желано разширение в моларната област в клиничните случай на стеснение.

Доказани са сходни добри клинични резултати при пациенти с различен тип вертикално развитие.

Освобождаването от блокажа на горна челюст, долна спонтанно се медиализира, което е търсен благоприятен ефект при пациенти с дистална захапка, особенно ефективно при растящи пациенти.

Апарат за бързо разширение в горна челюст

Разширението на горна челюст е успешно за пациенти, които имат горночелюстно стеснение, обаче разширявайки денто-алвеоларните дъги със снемаеми апарти с цел място за подреждане на зъбите е един от най-нестабилните методи особенно, ако корекцията е постигната за сметка на букално наклоняване на страничните зъби без каквото и да е скелетно разширение. Стабилността на този тип лечение е много лоша. Връзката на букалните меки тъкани и зъбите е деликатно балансирана, каквито и да са постигнатите резултати те да се задържат се изисква само фиксирана ретенция.

Бързата експанзия отдавна се използва за облекчаване на относителни и абсолютни стеснения в дисталните участъци, които дори могат да доведат до крастосване на захапката. През 1980, RPE (бърза максиларна експанзия) придоби популярност като алтернатива на екстракционите лечения за решаване на струпването, дори в случайте на наличие или дори липса на задна кръстосана захапка. И тъй като формата на максиларната дъга определя лягащата в нея долночелюстна дъга то, RPE ще даде резултат реципрочно и в долна челюст, което означава, че долна челюст ще се разположи и легне в едно по-широко легло.

Този апарат е фиксиран (залепен) върху страничните зъби в горна челюст. Двата горночелюстни странични участъка се свързват помежду си чрез специален винт, който родителите активират вкъщи през ден. След залепване на апарата в устата, те се обучават за това активиране. Резултът се постига за около 30-40 дни, след което апарата остава още 2 месеца фиксиран в устата за ретенция.

Апаратът се ажустира към пръстените на първите горни премолари и молари, след което се залепва с глас-йономерни цименти. Обучава се придружаващият пациента за активиране на апарата вкъщи.

Правят се контролни прегледи през две или три седмици и при достигане на желената ширина на горната зъбна дъга се спира активирането.

Обикновено апаратът остава залепен още два месеца преди да се премине към следващата фаза на лечението.

След разлепване и сваляне на апарата веднага се преминава във втората фаза от лечението, подреждане на зъбите в постигнатото място, чрез брекети.

Апарат за бързо разширение в горна челюстАпарат за бързо разширение в горна челюстАпарат за бързо разширение в горна челюст

Познати са много модификации на експандера. Разликата най-често е в типа на предаване силата към горните молари и премолари, а чрез тях към коста на горна челюст.

Освен, чрез пръстени поставени на първите горни премолари и молари, винта може да се свърже чрез назъбни капи обхвацащи всички странични зъби (модификация по McNamara).

модификация по McNamaraмодификация по McNamaraмодификация по McNamara

Ако на модифицираният апарат се поставят вестибуларно кукички за закачване на Face mask, то апаратът може да се използва във втората фаза на лечение на медиална захапка – медиална тракция на горна челюст.

кукички за закачване на Face mask кукички за закачване на Face mask

Екстраорални апарати (ЕОА) са тези, които се поставят извън устата на пациента и се носят основно нощем. Такива са лицевата маска, подбрадника и headgear. Тези апарати почти винаги се комбинират с основен апарат в устата. В нашата практика най-често от тях използваме Face mask, за да преместим медиално (напред) недоразвитата горна челюст при обратната захапка. Тази група апарати дават страхотни резултати, но изискват от пациента кооперативност и стриктност в носенето им.

Екстраорални апарати (ЕОА) Екстраорални апарати (ЕОА)

Функционално действащи апарати

С функционалните апарати бихме могли да подпомогнем цялостното развитие на лицевия скелет на пациента и да се увеличи процентно успеха на безекстракционните лечения.

Twin Block (ТВ) означава двоен или близначен блок и е функционален апарат, който коригира сьотношението между двете челюсти. Състои се от две части, които са разделени на горна и долна пластинка и кореспондират помежду си в областа на премоларите. ТВ има предимство най-вече вьв вертикалния си дизайн, който ползволява коригиране височината на захапката. Той среща две наклонени плоскости, които коригират типа на малоклузията на пациента в периода на активен растеж.

Тьй като горния и долния апарат са разделени в констукцията си, то може да се вложи независимо от основното действие и допълнителни елементи, които да решат проблеми в развитието на отделната зъбна дьга. Апаратът може, чрез насочващо изпиляване да направлява движенията на зъбите и техния пробив. Развитието и оформянето на зъбната дъга може да протича сьвместно с коригиране съотношенията на оклузията вьв вертикална и хоризонтална (сагитална) посока.

Twin block-апарат е често ползван от доц. Йорданова, за коригиране на дистална захапка, а също и за ретенция.

Twin Block Twin Block

Активаторът е много ефективен апарат , които дава ортопедичен ефект.Предизвиканата от него функционална сила променя позицията на долна челюст сагитално ивертикално, като постига ортодонтски и ортопедични промени. Това се осъществява , чрез активиране мускулната активност и предизвиква растеж в кондила на долна челюст.

Активаторът Активаторът

Активаторите са миотонично действащи апарати, тъй като действието им се основава на функцията на мускулите в определено фиксирано положение.

Най-ефективно е действието на миотоничните активатори, ако се носят 12–14 часа

през нощта, защото очакваните промени в лицево-челюстната област настъпват в останалото време. Най-подходящата възраст е в момента на пробива на вторите премолари, т.е. в активен растеж.

При необходимост от по-силно едновременно действие върху горна зъбна дъга и челюстта те се съчетават с ЕОА.

Лечението с активатор добре се комбинира с втора фаза лечение с фиксирана техника.

След активаторът е постигната хармония в развитието и съотношенията между двете челюсти и с брекетите само се нивелират и естетично подреждат зъбите в двете вече добре развити челюсти.

Добър апарат, който изолира въздействието на езика върху фронталния участък е Миобрейс (миотренер).

Групата фабрични профилактични ортодонтски апарати, които се използват за корекция на вредните навици преди, по време и след ортодонтско лечение, се наричат тренери (trainer system).

За да бъде ефективно, ортодонтското лечение трябва да бъде насочено към основните миофункционални проблеми, причиняващи ортодонтски зъбно-челюстни деформации(ЗЧД).

Езикът се намира в областта между горните зъби при покой и по този начин се противопоставя на налягането, упражнявано от бузите, които в противен случай биханатиснали горната зъбна дъга (ГЗД) навътре. Ако детето смуче палец или диша през устата си по някаква причина, то тогава езикът се спуска от небцето и ГЗД се стеснява.

За да предложим подходящо лечение на пациента, трябва да сме добре запознати с причините за малоклузията и дали неправилна функция е основният етиологичен фактор, като се имат предвид изследванията върху силите, упражнявани върху зъбите от устните и бузите. Необходими са 170 грама от силата на устните, за да се преместят фронталните зъби. Но всъщност устните прилагат сила от 100–300 грама. В допълнение езикът оказва сила от 500 грама спрямо фронталните зъби. Така става ясно, че силите от устни и езикопределят позицията на зъбите.

Той представлява предортодонтско средство, което е разработено с компютърна технология. Предназначено е за коригиране на промени в смесено съзъбие, повреме на прорастване на постоянните зъби. Подпомага елиминирането на лошите вредни навици, като активно тренира позиционирането на езика, както това се прави при миофункционалните или речеви терапии. Кара детето да диша през носа, противопоставя се на прекомерната активност на букалната мускулатура. Насочва пробива на постоянните зъби и развитието на оклузалните съотношения.

Новите модификации на Миобрейс моделират разполагането на езика между алвеоларните гребени и зад папила инцизива, като направляват неговото автоматизирано ново положение при преглъщане и покой.

Миобрейс Миобрейс

Снемаеми механично действащи апарати – шини

Най-често ползваните снемаеми апарати са пластинките за горна и долна челюст (шините). Те са подходящи в ранна възраст, ако лечителя е диагностицирал и преценил, че чрез тяхното действие ще се осигури място за подреждането на зъбите. Самите те нямат достатъчно елементи, които да гарантират финното нареждане на зъбите, но пък стимулират развитието на челюстите в трансверзална посока (на широко). Разширението, което можем да постигнем, чрез тяхното действие е около 2-3мм над генетично заложеното в организма. Ако при диагностиката е установено, че недостига от място е повече, то те няма да бъдат ефективни на 100% и ще се наложи втори лечебен етап. Необходимо е да се носят денонощно, свалят се само за хранене и хигиена.

Фиксирани апарати – брекети

Най-често използваните ортодонтски апарати са фиксираните – брекети. Те могат да се разделят на две основни групи: вестибуларни (разположени към усните) и лингвални (разположени към езика). От своя страна вестибуларните биват: метални и естетични (керамични, фибростъкло, пластмасови).

Брекетите са ортодонтски апарати, които са залепени най-често по външните повърхности на зъбите и не се свалят през целия период на лечението. Те не затрудняват говора и храненето, но се виждат с изключение на лингвалните варианти. Обхващат всички постоянни зъби и се свързват посредсвом дъгата, която минава през тях. Тя е основния източник на сила. Прикрепва се за брекетите чрез лигатури, които може да са метални или силиконови. Силиконовите могат да са с цвят на брекетите или различни други цветове по избор на пациента.

Друг начин за задържане на дъгата в брекетите е чрез специални капаци заложени в самите брекети. Това улеснява работата на ортодонта, но не се отразява на качеството на лечение с брекетите, което зависи единствено он знанията и уменията на самият ортодонт-специалист.

Различни автори модифицират брекетите и ги правят по–удобни при решаване на конкретни проблеми, за това отделни системи брекети носят техните имена или имената дадени им от фирмите производители (н-р: Damon; Alexander; Speed; Ice; STB – Scuzzo-Takemoto-Brekets; и други).

Избора на брекети е роля на ортодонта, като се съобрази с изискванията на пациента.

Първите три дни след тяхното поставяне зъбите са тръпнещо – болезнени, което преминава и до края на лечението не се наблюдава болка. Този дискомфорт се дължи на веднага действащата сила от системата, която действа на зъбите и зъбодържащия апарат.

При някои пациенти се наблюдава появата на ранички и афти в устата, поради временното адаптиране на нежната лигавица към твърдата повърхност на брекетите. Този реакция също отминава за 3-4 дена, като през този период пациентите трябва добре да мият зъбите и ползват разтвори за устта, което ще дезинфекцира разранената лигавица.

През този първоначален период пациентите се хранят с по-мека, кашава храна, която не изисква сило раздъвкане (супа, кисело мляко с бисквити, картофено пюре, леко пасирани храни и други). След третия – четвъртия ден се преминава обратно на обща храна.

Желателно е да се избягват много твърдите храни, защото самите брекети накрая на лечението се разлепват с клеща, действаща като рязък удър върху брекета, същото действие върху брекетите ще има, ако при хранене ги ударим рязко с нещо твърдо. Най-честите храни, които постигат сходен ефект са: брускети, кубети, чипс, пуканки, твърди ядки, костилки от плодове и маслини. Препоръчително е при хранене с коричка хляб, ябълка, праскова или други те да бъдат нарязани, а не отхапвани с предните зъби, които до се вбият в тях.

При неволно разлепване на някой от брекетите, той остава завързан за дъгата или се сваля внимателно и се носи от пациента на следващия контролен преглед при ортодонта.

Помощни средства

Ортодонтски микро импланти (MIA) са средства, чрез които ангажираме костта в ролята й на опорна зона. Ортодонтията като дисциплина е изградена върху познаването на физичните и природни закони. Най-силният от тях (Всяка сила произвежда равна на нея и противоположна контра-сила) кара ортодонтите да търсят средства и начини да неутрализират или поне да намалят негативните последствия от контра силите. Затова в съвременната ортодонтия широко навлезнаха MIA, чрез които в зони с намалена зъбна опора (липсващи зъби, пробиващи зъби, пародонтозни зъби и други) използваме за опора мини имплантите и след като те си изиграят ролята ги махаме.

Поставянето им и махането им е напълно безболезнен процес, а също и адаптацията към тях е кратка и не води до дискомфорт за пациента.

Ортодонтски микро импланти Ортодонтски микро импланти Ортодонтски микро импланти

Пружини, кукички, верижки, ластици, TPA, L-arch

В хода на работа към системата брекети се добавят различни средства извършващи едно или друго движение при зъбите. Те се поставят от ортодонта и се дава указание за неговото действие или поставяне вкъщи.

Повреме на носене на всеки един от горе описаните апарати устната хигиената е задължителна и пациентът се обучава за миене на зъбите при поставяне на съответния апарат.

Пружини, кукички, верижки, ластици, TPA, L-arch Пружини, кукички, верижки, ластици, TPA, L-arch

За блокиране движенията при моларите често това се постига с транспалатинална дъга, а в долна челюст с лингвална дъга. Това са апарати към, които пациентите лестно се адаптират и свикват.