Комплексни ортодонтски лечения

Комплексно хирургично – ортодонтско лечение

Няколко са механизмите за постигане на място в зъбната дъга:

 • Трансверзално разширение (освобождава се малко място и рано се изчерпва растежа на небцовия шев)
 • Протрудиране на фронталните зъби (протрудиране с 1 0 води до освобождаване на 0,7 мм място)
 • Дистализиране на сранични зъби (през последното десетилетие особенно се развиха техниките за дистализиране без участието на пациента и се създадоха десетки дистализиращи апарати, особенно в горна челюст)
 • Стрипинг (апроксимално отнемане на зъбна тъкан в допустимите емайлови граници, на челюст може да се печели до 4-6 мм място, особенно при наличие на обтурации)
 • Най-сигурният начин за осигуряване на място в зъбната дъга е екстракция на зъби

Много от деформациите налагат необходимото място за подреждане на зъбите да се намери с вадене на някои от тях. В ортодонтията има строги правила как да се подберат зъбите, които е нужно да бъдат извадени. След приемане плана на лечение, ортодонтът определя кои зъби да се извадят и написва талон за тяхната екстракция. Това го извършва хирург или личния стоматолог. След тази подготовка се започва ортодонтското лечение. Пациентите също трябва да са санирани терапевтично и парадонтално.

С екстракцията на зъби по ортодонтски показания могат да се решат следните проблеми:

 • Намиране на място в зъбната дъга за подреждане на зъбите;
 • Подпомагане на доброто зъбно-алвеоларно и лицево развитие;
 • Постигане на симетрия;
 • Предпазване от рецидив;
 • Подобряване на зъбната естетика и профил на пациента;
 • Стабилизиране на пародонталното здраве на пациента;
 • Съчетаване на решения, които ще подпомогнат терапевтичното и ортодонтско лечение на пациента;
 • Отстраняване на болестни промени в зъбите и костната система като резултат на ранното им диагностициране при ортодонтски преглед;
 • Скъсяване на лечебното време.

Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения

Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения

Най-често тази екстракция е за сметка на премоларната група зъби , защото:

Премоларите са два и единият остава и изпълнява функцията на тази зъбна група.

Изборът между първи и втори премолар е по следните критирии:

 • Кой от премоларите ще осигури място, най-близко до зъбите, които ще го заемат;
 • Генетичната предиспозиция на човек е към редукция на втори премолар;
 • Кой от премоларите ще осигури място в зъбната дъга, равно на търсеното;
 • Какъв ще е размерът на ретракцията на фронталния сегмент и това как ще повлияе на положението на устните;
 • Кой от двата премолара е терапевтично по-ценен;
 • Екстракцията на кой премолар ще е по-благоприяна за промените в опорната зона;
 • Кой от двата премолара има по-благоприятна форма и цвят за естетиката на усмивката;
 • Екстракцията на кой премолар ще повлияе промените във вертикалната оклузия;
 • Възможностите на използваната техника.

Екстракциите винаги трябва да са съобразени с естетиката и симетрията, почти никога не се правят едностранно. Лечението след екстракция на премолари протича в следния протокол:

 • дистализиране и подреждане на канина;
 • ретракция на нивелирания фронтален сегмент;
 • дозатваряне на екстракционните празнини от медиализиране на задностоящите зъби.

Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения

Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения

Често се наблюдават ретинирани канини (кучешки зъби) в костта. Тези зъби са обект на ортодонтско лечение, целящо тяхното изтегляне на повърхността и подреждането им в устата. Канини никога не се екстрахират по ортодонтски показания. Нашата цел е те да се подредят в зъбната редица, защото:

 • са само по един от зъбната си група;
 • участват в разкъсване на хранат;
 • най-рядко се засягат от кариес и неговите усложнения;
 • участват в стабилизацията на зъбната дъга;
 • от естетична гледна точка участват във формиране на усмивката;
 • поддържат устния ъгъл;
 • Тяхната липса нарушава златното съотношение;
 • Осигуряват каниновата защита на оклузията.

Тяхната липса нарушава златното съотношение и пропорционалност в съответната дъга и хармонията с другата дъга. Независимо от тяхното разположение (вестибуларно или палатинално) ние целим подреждането им в зъбната дъга.

Тяхната добра позиция осигурява каниновата защита на съзъбието и е добра гаранция срещу рецидив на ортодонтското лечение.

Целта на ортодонтското лечение е да въведе канина в зъбната дъга, като за целта предварително му е осигурено място. Това място най – често е от екстракцията на персистиралия временнен канин, сравнително рядко може да се наложи екстракция на премолар, като този акт трябва да е съобразен със симетрията в зъбната дъга и оклузията. В много редки случай може да се стигне до екстракция на латерал за сметка подреждане на ретинирания канин, особенно в случайте при които посоката и положението му не позволяват придвижването му до зоната на премоларите.

Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения

Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения

Комплексно ортодонтско-протетично лечение

В някои клинични казуси, особенно при възрастова ортодонтия е необходима ортодонтска подготовка на устата преди протетично възстановяване. Това се налага в случаите, при които има провиснали зъби непозволяват да се изработи мостова конструкция, силно завъртяни или преместени зъби пречат да се постави мост, който да спази добрата биомеханика, изправяне осите на зъбите за поставяне на имплант, затваряне на пространства и избягване поставянето на мост или имплант.

В тези казуси проблемът е първоначално обсъден от двамата специалиста, които ще участват в решаването му. Пациентът е запознат в последователността и продължитерността на етапите, а също и с цената на всеки от тях, защото ако се направи първия ортодонтски етап и не се продължи с протетичния етап се губи смисъла на направеното дотук.

Хубаво е пациентът да е избрал екипа още при стартиране на първия етап и да няма промяна докрая, за да може да се стиковат лечебните етапи и хода на лечението. Ако някой от лечителите не познава дейностите и методите на другия от екипа, то ефекта на отделните стъпки може да се компрометира.

Често вседствиена зъбна абразия или ненавременно протезиране след екстракция се стига до критично снижаване на оклузията във вертикална посока, което пречи на протетичните лечения. Това е особенно характерно при пациенти от втори зъбен клас, подклас две, при които е типично повишеният масетериален тонус. Не случайно тези пациенти са наречени волеви типаве.

Ортодонтското лечение при тези казуси е създаване на условия за прорастване на част от страничните зъби със стабилни оклузални повърхности. Повдигането на оклузията с ортодонтско лечение е в рамките на индивидуалния за пациента физиологичен покой, след което пациента се адаптира и си изгражда нов такъв. Финала на неговото лечение и протетично възстановяване или добра оклузодонтия.

Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения

Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения

Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения

Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения

Комплексно ортодонтско-пародонтално лечение

При парадонтопатии зъбите „мигрират” и се изместват напред. Основния ефект от тези движения са разкрачени и провиснали предни зъби. Ако тези пациенти навреме потърсят ортодонтска помощ, зъбите могат да се подредят добре, да се стабилизират в коста и шинират. Това ще подобри състоянието на пациента и той ще бъде дълго време със собствени зъби.

Едни пародонтални екструдирани зъби още повече подчертава изтъняването на устните и тяхната хипотония, затова при тези пациенти е задължително ортодонтското лечение, а не екстракцията, която ще засили още повече костостопяването в региона.

Клетките на периодонталния лигамент при възрастните хора показват ниски нива на хемотаксия и пролиферация отколкото тези на периодонталния лигамент при младите пациенти. Това влияе на активните процеси в клетките на пародонта. Промените в устния епител се изразяват с изтъняването му, и намаляване процесите на кератинизация. Промяната в междузъбната папила включва намаляване на клетъчните елементи и намаляване произвежданото от тях междуклетъчно вещество, това съпътствано от структурни промени във фибробластите намалява протеиновата синтеза. Следователно намалява се поддържането на екстрацелуларната матрица.

Всички тези горепосочени доводи изискват от ортодонта провеждане на лечение съобразено с тези показатели и задължително протектирано от палодонтално инициално и поддържащо лечение.

Обратно в ортодонтските лечения използваме еластичността на периодонталните влакна за спонтанно предвижване на зъби след тяхното разпъване. Така например след активно дистализиране на горен първи молар, вторият премолар го следва спонтанно. Същото се случва при медиализиране на първи молар, то втория молар го следва също. Този процес се нарича зъбен дрифт.

Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения

Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения

Комплексни ортодонтски лечения Комплексни ортодонтски лечения