Относно ортодонтията

Относно ортодонтията

Ортодонтията е медицинска дисциплина изучаваща наличността на зъбите в нашето съзъбие, позицията и съотношенията на зъбите в отделната зъбна дъга, координацията между двете челюсти, взаимовръзката им с лицевите структури и меките тъкани и всичко това приз призмата на развиващият се костен лицев скелет и промените, които му предстоят. Ортодонтията е дисциплина много тясно свързана с всички други дентални дисциплини, с гастроентерологията (като разглеждаме устата като начало на храносмилателния тракт), УНГ, логопедията, естетичната дерматология, лицево-челюстната хирургия. Това е специалност, която се занимава не само с лечения на вече възникнали деформации в лицево-челюстната област, но има силна роля в превенцията към усложняване на негенетично кодирани проблеми, поддържане и ретенция на постигнати добри лечебни резултати.

Ортодонтите са дентални специалисти, които диагностицират, профилактират и лекуват оралните и лицеви деформации. След денталното си образование те специализират допълнително още 3-4 години, за да получат умения да подреждат, изправят зъбите и нормализират захапката. Съвремените методи и техники, които бързо се развиват и навлизат в практиката карат ортодонтите постоянно да посещават и участват в курсове, семинари и световни ортодонтски конгреси.

Всяко лице има отделни специфични чертите, които са привлекателни или непривлекателни, за другите хора или другите националности. Всяка раса и национална култура има изградена представа за атрибути и характеристики на красота на лицето. Красотата е съвкупност от вътрешен мир, генетика, индивидуалност, житейски опит, пречупени през призмата на собствената ни интелигентност и възприятия за заобикалящата действителност.

Бъдещото ортодонтско лечение трябва да запази тази индивидуалност, да я подобре и изведе напоказ най-доброто и красиво от нея. Затова в тази дисциплина няма клишета в леченията, защото те винаги са индивидуализирани и адаптирани към биологичната същност и търсене от конкретния пациент.

Ние все още трябва да осъзнаем, че ортодонтското лечение се базира на биологични принципи. Промяната в биомеханични среда на зъба в следствие на костния растеж, а след това и костното стареене предизвиква биологични отговори в пародонта и алвеоларната кост, което води до зъбни денивелации. Ортодонтското лечение е доброто решение при подобряване и стациониране на проблеми от това естество.

За ортодонтското лечение няма възраст, затова ние ортодонтите казваме: Дайте ни зъб в кост и ние ще го преместим.

Ортодонтът е този, който би избрал най-подходящо време за вашето лечение, така че то да бъде най-кратко за вас.