Диагностика и план на лечение

Ортодонтските лечения са продължителни по време, свързани са с растеж на организма и завършват с почти доживотна ретенция. Промените, които извършваме на ниво зъбночелюстна система и лицев скелет стават бавно и постепенно, което ги прави неуловими като процес за пациента и родителя, които ежедневно наблюдават собствените си зъби. Ортодонтът, който вижда пациента през определен период от време и гледа с професионално око на лечението много по-точно оценява помените. За пациентът също е важно да има обективен начин за такава оценка, а това именно е воденето на добра ортодонтска документация.

Ортодонтската документация включва попълване и водене на ортодонтски картон (досие) на пациента, ортодонтски модел в оклузия преди и след лечение, направените рентгенографии, фотоснимки, талони и направления за други специалисти, указания за носене и хигиена на апаратите, карта за назначаване на посещения и други.

Диагностика и план на лечениеДиагностика и план на лечение

Диагностика и план на лечениеДиагностика и план на лечение

Диагностика и план на лечение Диагностика и план на лечение Диагностика и план на лечение

Окончателната диагноза на пациентът се поставя след задълбочено анализиране на данните от гипсовите модели, от специфичния анализ на ортопантомографията и телерентгенографията, анализ на извлечената информация от анамнезата и статуса на пациента, от снетите данни от фото снимките на пациента и препоръките на другите специалисти.

От особенна важност е да се установи причината за деформацията (наследственост, вреден навик – смукане на пръст, биберон, чужд предмет, стоене и спане с отворена уста, дишане най-често през устата, неправилна позиция на езика при преглъщане и говор, а при ортодонтски възрастните пациенти и пародонтални и костни заболявания, довели до миграцията на зъбите).

Диагностиката е труден процес и изисква много знания и теоретична подготовка, комплексно мислене за организма като едно функциониращо цяло. За да може да бъде адекватно направена е нужно ортодонта да има широкообхватни познания за растежа и развитието на лицевия скелет, функциите в лицевата зона и проблемите свързани с техните нарушения. Този теоретично-интелектуален труд остава скрит от пациента, защото ортодонтите го извършват във време на подготовката си за работа с пациента и за да са на ниво и в крак с новите съвременни тенденции за оценка и програмиране на бъдещото лицево развитие на пациента, лечителя трябва постоянно да се учи и следи новите технологии и методи за 3D анализ и Set-up планиране.

Често при добрият ортодонт – диагностик и практик диагнозата поставена при първоначалния клиничен преглед се покрива с тази след обстойния анализ. Това говори за голямата рутина и клинична преценка.

В резултат на диагностиката се изработва ортодонтски план на лечение, който се характеризира със своята логичност на манипулациите и изисква ползаването на конкретни апарати и средства за постигането му. На пациентът се разяснява тежестта на проблемите и възможните пътища за постигането на добър резултат, както плюсовете и минусите при различните решения. Пациентът е този, който избира типа и средствата за своето лечение, но водещата роля е на ортодонта.

Най-трудни за решаване са така наречените гранични казуси, при които има приблизително по равно доводи за лечение свързано с екстракция на зъби по ортодонтски показания и безекстракционно лечение. Често, който и от двата метода да се избере той има своите компромиси.

Граничните случаи за лечения с и без ектракции изискват добро познаване на възможностите и средствата за лечение без екстракции и времето за постигане на лечебния резултат. Често продължителността на лечението е мотивът пациента да избере единия или другия лечебен план. Носенето на апарати, които се виждат или затрудняват говора на пациента са друг мотив той да предпочете екстракции пред безекстракционна терапия. От друга страна предлаганите от ортодонта лечебен план и подходящи апарати са свързани с неговата преценка за отговорността, мотивацията, интелигентността и психиката на пациента при участието му в лечебните процедури.

Трябва да признаем, че не е възможно стопроцентни лечения само с екстракции, или всички лечения биха били успешни само с безекстракционни методи. Съвременната ортодонтия благодарение на новите техники за осигуряване на стабилна опора и средства за оптимално дозирани сили на предвижване на зъбите е ориентирана основно към безекстракционната терапия. Това е възможно благодарение на доброто познаване на растежните процеси в лицевия скелет и неговия контрол. Зъбните движения са добре направлявани от ползваната фиксирана техника и новите средсва за костна опора – мини ортодонтски импланти. Корпусното дистализиране на странични зъби се улесни от новите фиксирани апарати за дистализиране, които постигат дистално преместване на странични зъби и освобождават място в по-предните участъци. Но не при всеки пациент има показания за такива консервативни лечения, защото плана на ортодонтското лечение е съобразен с много показатели.