TOOTH AGENESIS

TOOTH AGENESIS

Хиподонтията е ортодонтско нарушение свързано с промяна броя на зъбите,, което това дава отражение на оклузалните съотношения, нарушава дъвкателната функция и често влошава естетиката.

Arrested-eruption-of-first-permanent-molar

Arrested eruption of first permanent molar – frequency, clinical problems and analysis

Пробива на зъбите е естествен процес, при който формираният зъбен зародиш се доразвива и придвижва към своята позиция в челюстта до функционалното му положение в устната кухина и влизане в контакт с неговия антагонист.

Лечение на свръхбройни зъби и ретенирани зъби

Лечение на свръхбройни зъби и ретенирани зъби Увеличеният брой зъби извън нормалния набор за човека (32 в постоянно съзъбие и съответно 20 за временно съзъбие) наричаме хиперодонтия. Те се формират и залагат от зъбната ламина, чрез разцепване на две и развитие на два зародиша. Свръхброините зъби могат да причинят различни нарушения, включително персистиране на временните…

Ретенция на горен десен централен резец

Ретенция на горен десен централен резец Пациентка на 12 години с първи зъбен и скелетен клас. Оплакванията на пациентката са от липса на единия резец. При прегледа се установи ретиниран горен десен централен резец и микродонтия на горен ляв латерал, леко струпване на долни фронтални зъби. Данните от СВСТ изследването показват абсолютно хоризонтално разположен десен…

Изтегляне на ретениран долен втори молар

Ретенцията на долни втори молари се дължи най-често на проблем с локализацията и развитието на зародишите на долните мъдреци. Не пробилите или не пълно пробилите долни втори молари нямат контакт с вторите молари от горна челюст.

Ролята на мини имплантите при усложнени ортодонтски лечения

С навлизане на микроимплантите в ортодонтията, клиниката се разви в насока ползване резистентноста на костта спрямо по-големи сили прилагани при тежки случаи. Получените големи сили се ползват на къси разстояния, което дава възможност за контрол на посоката и големината й. Различната форма на главичката на винта позволява към него да се включват различни допълнителни приспособления, които улесняват клиничната работа и дават възможност за сегментни лечения.

Приложение на микро импланти в ортодонтията при ортодонтски млади и възрастни пациенти – сегментни решения

През последните няколко години в световен мащаб се разви ново направление за ползването на коста като опора при ортодонтски движения на зъби, чрез включването й посредством микроимпланти.